Kort voorstellen

Jantine den Uijl – Van Loon Jantine is afkomstig uit de verpleging. Zij heeft meerdere opleidingen gevolgd waaronder MWD, Contextuele therapie en Organisatiepsychologie. Zij heeft zich gespecialiseerd in relatietherapie en is EFT therapeut. Op het gebied van seksueel misbruik is zij geschoold voor zowel jongen/mannen en meisjes/vrouwen die misbruikt of dader zijn. Daarnaast heeft zij tal van andere scholingen gevolgd.
Maarten van Dijk Maarten is afkomstig uit het onderwijs. Hij heeft de opleiding MWD, Partnerrelatietherapie en EMDR-Master-Practitioner gevolgd. Hij heeft in 2018 de 4 jarige systeemopleiding ‘psychosociaal gezins – en gestalttherapeut’ afgerond. Daarnaast heeft hij de opleiding als EFT therapeut en de “hou me vast” training gevolgd. Ook Maarten heeft zich gespecialiseerd als therapeut bij seksueel misbruik.
Klaasje Visscher Klaasje komt uit de jeugdzorg en heeft de opleiding MWD afgerond om zich vervolgens middels allerhande scholingen verder te bekwamen. De studie systeem ‘psychosociaal gezins – en gestalttherapeut’ heeft zij in 2013 afgerond. Daarnaast is zij gespecialiseerd EFT therapeut. Samen met Maarten geeft zij de “hou me vast” training.
Jannie de Jong Jannie komt uit het Speciaal Onderwijs met de leerroute orthopedagogiek. Haar expertise is het hulpverlenen aan kinderen en volwassenen die problemen ervaren in gedrag en ontwikkeling. Te denken valt bijvoorbeeld aan AD(H)D, ASS, angst en hechtingsproblemen. Zij is contextueel therapeut en volgt momenteel de opleiding voor gestalt- en systeemtherapeut.

 

Alle medewerkers zijn gespecialiseerd in het werken met Stress en Burnout. Sommigen zijn geschoold op het gebied van seksueel misbruik in de hulp aan zowel slachtoffers als daders. Ook op het gebied van narcisme en seksuele problemen ligt er expertise. Naast de gevolgde opleidingen houdt iedere therapeut in de praktijk zijn deskundigheid op peil door jaarlijkse nascholing, het lezen van vakliteratuur, leertherapie, supervisie en intervisie.

Missie
Praktijk den Uijl is een boven regionaal werkende praktijk voor psychosociale hulpverlening, systeem- en contextuele therapie. Uitgangspunt bij deze hulpverlening is de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God, alsmede de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid.

Het is de overtuiging van Praktijk den Uijl dat iedereen die hulp nodig heeft deze kan krijgen op een medemenselijke, zorgvuldige, betrokken en professionele manier. Deze begrippen krijgen gestalte in onze omgang met klanten. Wij zoeken het goede voor iedereen die zich in een moeilijke situatie in het leven bevindt.

Vanuit deze missie wil Praktijk den Uijl in de vorm van hulpverlening werken aan herstel. Vanuit Bijbels kader is er aandacht voor - en willen wij meedenken over levens- en geloofsvragen. Zo kan er (in overleg) samengewerkt worden met de predikant of ambtsdrager uit de kerkelijke gemeente.

 

Dienstverlening

Hulpaanbod Praktijk den Uijl

·       Individuele problematiek ·       Opvoedingsproblematiek
·       Relatie- of gezinsproblematiek ·       Burn-out en werk gerelateerde problematiek
·       Seksuele problematiek (misbruik) ·       Laag zelfbeeld en identiteitsproblemen
·       Angsten en somberheidsklachten ·       Problemen rondom narcistisch gedrag

 

Werkvormen

·       Individuele therapie of groepstherapie ·       Trainingen
·       Relatietherapie ·       Workshops
·       Gezinstherapie ·       Lezingen
·       Bedrijfsmaatschappelijk werk ·       Toerusting ambtsdragers
·       Ondersteuning aan ambtsdragers en scholen

 

KIDS
Praktijk den Uijl ontwikkelde ‘KIDS’: Kind In De Spagaat! Een training voor kinderen die hulp nodig hebben in (echt)scheidingssituaties, rouwverwerking, adoptieproblematiek, uithuisplaatsing, KOPP – problematiek (Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen). In de bijeenkomsten met de kinderen wordt stilgestaan bij de verlieservaring (verlies is divers: bij echtscheiding verliest het kind de zekerheid van de ouderrelatie, bij adoptie gaat het om verlies van de biologische ouders enz.). Door middel van bij de leeftijd passende oefeningen leren de kinderen het verlies een plek te geven in het leven, om zo het ‘oude leven’ te verbinden met het ‘nieuwe leven’.

 

DISC
Onze therapeuten zijn opgeleid tot DISC trainer, beschikken over een licentie en zijn daarmee bevoegd voor het inzetten van het Persolog DISC Persoonlijkheidsmodel©. Dit model geeft inzicht in persoonlijkheid en gedrag m.b.v. DISC persoonlijkheidsprofielen en/of biedt hulp bij individuele, relationele als zakelijke problemen. Wanneer u inzicht wil krijgen in uw persoonlijkheid, sterktes en zwaktes, hoe het komt dat mijn partner en ik elkaar niet begrijpen, een laag zelfbeeld hebt, en niet weet of ik op mijn plek ben op mijn huidige werkplek? Hoe komt het dat mijn stresslevel zo hoog is en hoe ga ik om met conflicten? Zo maar een greep wat er aan de orde komt. DISC is de afkorting van de 4 soorten gedrag: Dominant, Invloedrijk, Sociaal en Consciëntieus. Iedereen die op een heldere kernachtige manier inzicht in zichzelf of anderen wil krijgen en bereid is zichzelf daarbij te onderzoeken, krijgt met behulp van het DISC persoonlijkheidsmodel diepgaande kennis over zijn karakter en onbewuste drijfveren. Aan de hand van specifieke vragen en oefeningen ontdekt u uw mogelijkheden voor ontwikkeling. De kracht van Praktijk den Uijl is dat de kennis van DISC gecombineerd wordt met coaching in een therapeutische bedding.

Werkwijze en voorwaarden

Beschikbaarheid
U kunt een afspraak maken op de volgende tijden:

Maandag en dinsdag 9:00 – 21:00 uur
Woensdag, donderdag en vrijdag 9:00 – 18:00 uur

 

Hulpverleningsovereenkomst
De hulpverleningsovereenkomst wordt in het 1e gesprek door de therapeut opgesteld en door u ondertekent en in uw digitale dossier gedaan. U krijgt zelf de papierenovereenkomst mee. Onderdeel van deze overeenkomst is een toestemmingsverklaring en een verklaring dat u kennis heeft genomen en akkoord gaat met de algemene informatie op de site en de documenten ‘zo zijn onze manieren’ en de privacyverklaring. Indien kinderen jonger zijn dan 18 jaar, geven beide ouders schriftelijk toestemming tot de behandeling en daarmee tot het vastleggen van gegevens in een dossier en de  hulpverlenersovereenkomst.

Wij vragen na ieder afgerond traject de klant een beoordeling te plaatsen op:

https://www.ikzoekchristelijkehulp.nl/zorgverleners/praktijk-den-uijl_1448/?distance=25&q=praktijk%20den%20uijl&type=zorgaanbieder&order=Relevantie

Protocol meldcode
Bij vermoeden van geweld/mishandeling waarbij kinderen in het spel zijn is de Praktijk verplicht de wet op de meldcode te volgen. Dit kan betekenen dat er uiteindelijk een melding kan volgen bij Veilig Thuis (Bureau Jeugdzorg). De klant wordt in dit proces op de hoogte gehouden.

Klachten en geschillen
Wij hopen natuurlijk dat u tevreden bent over de behandeling. Heeft u toch een klacht vertel het dan ons of bespreek het met uw behandelaar of zijn of haar leidinggevende. Komt u er samen niet uit dan kunt u een klacht indienen. De praktijk is aangesloten bij een erkende geschillencommissie middels het register van de stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG) onder nummer 11279.

Beroepsverenigingen
Alle medewerkers zijn geregistreerd bij de LVPW en de RBCZ. Door deze lidmaatschappen zijn er (gedeeltelijke) vergoedingen mogelijk, mits u aanvullend verzekerd bent, vanuit de aanvullende verzekering van vele zorgverzekeraars. Voor een overzicht van verzekeraars die consulten gedeeltelijk vergoeden zie: www.lvpw.nl/clienten. Informeer hiervoor bij uw verzekeraar of u in aanmerking komt voor een vergoeding. De AGB code van Praktijk den Uijl is hierbij van belang: AGB-code 90-55062. Iedere therapeut heeft hieraan gekoppeld een eigen code.

Facturatie
Facturatie vindt plaats de 1e week van de nieuwe maand. De betalingstermijn is 30 dagen, daarna volgt een herinnering en een verplichting tot betalen binnen 14 dagen, daarna een maning en betalen binnen 8 dagen. Is er dan nog niet aan de betaling voldaan dan moeten we helaas een incassobureau inzetten. Bij in gebreken blijven kunnen we helaas geen vervolg diensten verlenen.

Consultduur en prijs
Eén consult bedraagt 60 minuten, waarvan 75% directe en 25% indirecte tijd. Dit komt neer op 45 minuten gesprek en 15 minuten administratie. 1,5 of 2 consulten zijn ook mogelijk. De prijs hiervoor wordt evenredig berekend.
Het dagtarief van € 88,- is geldig tussen 09.00 en 18.00 uur en het avondtarief van € 110,- na 18.00 uur.

Kosten buiten consult
Kosten voor gesprekken (ook telefoon en mail) buiten consulttijd worden naar rato verrekend (bijv. in het geval van telefoongesprekken met derden). Ons streven is om uw zaken zoveel mogelijk te behartigen tijdens het consult, zodat bijkomende kosten zo veel mogelijk worden voorkomen.

Annuleren afspraak
Een afspraak dient minimaal 48 uur van tevoren op werkdagen worden afgezegd anders wordt het geplande consult in rekening gebracht. Dit houdt in dat wanneer u op maandag of dinsdag een afspraak hebt staan deze donderdag respectievelijk vrijdag daarvoor afgemeld dient te worden. Dit geldt ook bij ziekte of andere voorkomende gevallen.

UW PRIVACY
Dit privacyreglement is van toepassing op de dienstverlening van Praktijk Den Uijl, gevestigd te:
2911 CL  Nieuwerkerk aan den IJssel, aan de 's Gravenweg 254 als ook 3771 RA Barneveld, aan de
Raadhuisplein 6a en 4401 BX Yerseke aan de Oude Boogaert 2.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij als uw behandelaar, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over de voortgang van de begeleiding. Als uw behandelende therapeut heeft de behandelaar als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • gehouden zijn aan een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en zonder uw toestemming geen gegevens aan derden verstrekken
 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • uw elektronisch dossier goed is beveiligd

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere hulpverleners te informeren, bijvoorbeeld voor overleg en afstemming met andere hulpverleners, voor overdracht als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciet toestemming
 • voor het (tijdelijk) overnemen van de begeleiding door een van de andere therapeuten van Praktijk Den Uijl, als dat voor de voortgang van de begeleiding noodzakelijk is, of tijdens afwezigheid van behandelend therapeut
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de administrateur een factuur kan opstellen.

Als we vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen we u  eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de WGBO wordt vereist 15 jaar bewaard.

U kunt altijd uw dossier inzien en u heeft het recht om het dossier te laten verwijderen, met uitzondering van de delen waarvoor een wettelijke bewaarplicht geldt.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de behandeldatum, factuurdatum en vervaldatum
 • de behandelaar
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 'psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

Bij vragen, opmerkingen en klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunt u zich wenden tot:

Praktijk den Uijl
t.a.v. Mw. J. den Uijl- van Loon
's Gravenweg 254
2911 CL  Nieuwerkerk aan den IJssel
010 7 411 411
info@praktijkdenuijl.nl

Partners